محور های همایش :

زندگی سالم و ...

... ابعاد روانشناختی، زیستی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و مذهبی 

... روش های نوین پژوهش، سنجش و اندازه گیری ابعاد آن

... راهکارهای تحکیم خانواده و امنیت و سلامت روان

... راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی

... راهکارهای ترویج سبک زندگی سالم و ارتقا دهنده سلامت

... سبک زندگی اسلامی و توسعه و ترویج معنویت و فرهنگ اسلامی

... خانواده، فرزند پروری و روابط بین نسلی

... روانشناسی سلامت

... روانشناسی کودک، نوجوان

... تکنولوژی، رسانه، هنر و فضای مجازی

... آموزش، یادگیری و مدرسه ایمن

... پلیس و امنیت اجتماعی

... آسیب شناسی رفتارهای پرخطر

... آسیب شناسی شغلی و سازمانی

... آسیب شناسی سلامت روانی خانواده در اثر مصرف مواد مخدر

... نقش مشاوره و آموزش در پیشگیری از جرم در خانواده

... آسیب شناسی سلامت جنسی در خانواده