-ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان ، اساتید و پژوهشگران در عرصه روانشناسی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی.

-تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران گرایش‌های مختلف روانشناسی .

-ارائه دستاوردهای جدید علمی و فنی توسط پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در عرصه روانشناسی .