کمیته علمی
دکتر سید محمودرضا آقامیری
رئیس همایش
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info [at] iauctb.ac.ir
کمیته علمی
دکترامیرحسین محمودی
دبیر همایش
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: dr.mahmoodi1964 [at] gmail.com
دکتر سوزان امامی پور
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: soo.emamipour [at] iauctb.ac.ir
دکتر مژگان سپاه منصور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامسی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: drsepahmansour [at] yahoo.com
دکترمحمدحاتمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info [at] iauctb.ac.ir
دکتر غلامعلی افروز
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info1 [at] iauctb.ac.ir
دکتر آنیتا باغداساریانس
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: sarians72 [at] gmail.com
دکتر حمید رضا رضازاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info3 [at] iauctb.ac.ir
دکتر بهارک شیرزاد کبریا
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info4 [at] iauctb.ac.ir
دکتر فرناز کشاورزی ارشدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: far.keshavarzi [at] gmail.com
دکتر مهدیه صالحی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info6 [at] iauctb.ac.ir
دکتر فریبا حسنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: hassani.fariba [at] gmail.com
دکتر فاطمه گلشنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info8 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسین شکرکن
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info9 [at] iauctb.ac.ir
دکتر شیوا دولت آبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info10 [at] iauctb.ac.ir
دکتر علی مظاهری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info11 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسن احدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info12 [at] iauctb.ac.ir
دکتر منصوره شهریاری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info13 [at] iauctb.ac.ir
دکتر شیرین کوشکی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: shirin_kooshki [at] yahoo.com
دکتر مهناز استکی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info15 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسن پاشا شریفی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info16 [at] iauctb.ac.ir
دکتر رضا زمانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info17 [at] iauctb.ac.ir
دکتر فریبرز درتاج
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info18 [at] iauctb.ac.ir
دکتر ولی اله فرزاد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info19 [at] iauctb.ac.ir
دکتر امین رفیعی پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info20 [at] iauctb.ac.ir
دکترعلیرضاعراقیه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info21 [at] iauctb.ac.ir
دکتر احمد علی پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info22 [at] iauctb.ac.ir
دکتر رویا کوچک انتظار
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info23 [at] iauctb.ac.ir
دکتر مجید صفاری نیا
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info24 [at] iauctb.ac.ir
دکتر پروانه قدسی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info25 [at] iauctb.ac.ir
دکتر علی دلاور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info48 [at] iauctb.ac.ir
دکتر عباس خورشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info49 [at] iauctb.ac.ir
دکتر لطف اله عباسی سروک
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info50 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسن شمس اسفندآبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: hshams1333 [at] gmail.com
دکتر لیلا ذوقی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info52 [at] iauctb.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر علی نیازی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری
پست الکترونیکی: a.niazi [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد رضا تنهایی اهری
عضو شورای سیاستگذاری همایش
مدیر کل پژوهش
پست الکترونیکی: tanhaei [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسن نگهدار
شورای سیاستگذاری همایش
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: info28 [at] iauctb.ac.ir
دکتر نیما شهباززاده
عضو شورای سیاستگذاری همایش
ندارد
پست الکترونیکی: info40 [at] iauctb.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر مژگان سپاه منصور
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: drsepahmansour [at] yahoo.com
مهندس مهدی حسنی گودرزی
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: mehdi.goodarzi [at] iauctb.ac.ir
کمیته پشتیبانی
مهندس نادر بیگ زاده
عضو کمیته پشتیبانی
مدیر پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
پست الکترونیکی: info29 [at] iauctb.ac.ir
کمیته روابط عمومی
دکتر سعیده محمدی
رئیس دبیرخانه همایش
رئیس دبیرخانه
پست الکترونیکی: info30 [at] iauctb.ac.ir
تلفن: 22481631
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس نرگس ترکمان
مسئول IT و وب سایت همایش
رئیس اداره نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: n.torkaman [at] iauctb.ac.ir
مهندس معصومه کریمی
مسول IT
مسول IT
پست الکترونیکی: karimi [at] iauctb.ac.ir
مهندس عامر سماک عابدی
مشاور اطلاع رسانی و فضای مجازی
رئیس اداره تامین و نگهداری وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: amer.abedi [at] iauctb.ac.ir