آدرس دبیرخانه همایش: 

تهران- بزرگراه ارتش - مجتمع دانشگاهی ولایت -دنشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مسئول دبیرخانه همایش : خانم محمدی

تلفن :22481631-021

Email: phl2020@iauctb.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.